Emission

Styrelsen för Midsummer AB (publ) har den 18 september 2020 dels beslutat om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 30,5 MSEK (den ”Riktade Emissionen”), dels om en fullt garanterad företrädesemission av Units om cirka 253,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) (tillsammans ”Nyemissionerna”). 

Beslutet om den Riktade Emissionen har fattats med stöd av det bemyndigande som styrelsen i Midsummer erhöll från årsstämman den 4 juni 2020. 

Företrädesemissionen godkändes vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2020. 

Genom Nyemissionerna möjliggörs bland annat fortsatt expansion och etablering på den europeiska marknaden. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade investerare, bland annat Cidro Förvaltning AB, ett investeringsbolag som är helägt av Peter Lindell, idag indirekt större ägare i bland annat Paradox Interactive AB samt Qliro Group AB och Doro AB via bolaget Rite Ventures AB. Cidro Förvaltning har för avsikt att ha ett långsiktigt engagemang i Bolaget och stödja dess utveckling. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 205,5 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen i sammandrag
  • Den som på avstämningsdagen den 19 oktober 2020 är aktieägare i Midsummer har företrädesrätt att teckna nya units i Företrädesemissionen, varvid sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av fem (5) nya units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

  • Teckningskursen är 10,50 per unit.

  • Teckningsperioden löper under perioden 21 oktober till och med 5 november 2020.

  • Midsummer har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 253,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Dessa åtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Viktiga datum
  • 16 oktober 2020 – Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

  • 19 oktober 2020 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

  • 21 oktober – 5 november 2020 – Teckningsperiod

  • 21 oktober – 3 november 2020 – Handel med uniträtter

  • 21 oktober 2020 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i betalda tecknade Units (BTUs)

  • 10 november 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.
Anmälningssedel för teckning utan företräde (via Bank ID)
Anmälningssedel för teckning utan företräde (Särskild anmälningssedel II)
Application for subscription of units without preferential rights (Application Form II)
Midsummer Green Bond
Second Opinion

Midsummer Green Bond
Prospectus