Bolagsstyrning

Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämman 2023-01-24.

§1 Företagsnamn
Bolagets firma är Midsummer AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av alternativa energikällor samt övrig teknikutveckling inom energibranschen samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 700 000 kr och högst 1O 800 000 kr.

§5 Antal aktier
Bolaget ska ha lägst 67 500 000 och högst 270 000 000 aktier.

§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordning, ska ske senast tre veckor före bolagsstämman.

§10 Bolagsstämma  
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. Val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer, revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer, revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
 11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


§12 Fullmaktsinsamling och poströstning 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§13 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas på den ort styrelsen har sitt säte eller i Järfälla.

§14 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) värdepapperscentraler om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelse

Chairman

Robert Sjöström – styrelsemedlem sedan 2023, styrelseordförande sedan 2023

ORDFÖRANDE, F. 1964

Robert Sjöström har i över ett decennium innehaft ledande poster på det ledande globala konsumentföretaget inom hälsa och hygien Essity, samt tidigare SCA. Som medlem av Essitys ledningsgrupp har han varit bl a President Global Operational Services and CIO samt Senior Vice President and head of group Strategy & Business Development, CIO, M&A and Global Services. Essity bildades ur SCA år 2017 och omsätter 156 miljarder kronor (2022). Det är ett av Sveriges 20 största börsföretag. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

 

Jan Lombach – styrelsemedlem sedan 2006

LEDAMOT, F. 1955

Jan Lombach är advokat och verksam inom riskkapitalbranschen. Han har bland annat varit delägare i Advokatfirman Vinge KB mellan åren 1993 och 2008, internationell partner i advokatfirman White & Case LLP mellan åren 2008 och 2012 och bedriver nu egen verksamhet. Övriga styrelseuppdrag utgörs bl.a. av styrelseordförande i Cliens Kapitalförvaltning AB och styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Jan Lombach har en jur. kand. och studier i national- och företagsekonomi från Uppsala Universitet och Harvard University. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen 

Board Member

Mr. Philip Gao – styrelsemedlem sedan 2015

LEDAMOT, F. 1990

Philip Gao är VD på Sunflare Solar Co. i Kalifornien med ansvar för försäljningen på den amerikanska marknaden. Philip har en kandidatexamen i ekonomi och miljövetenskap från University of California, Santa Cruz. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

 

Board Member

Christel Prinsén – styrelsemedlem sedan 2023

LEDAMOT, F. 1974

Christel Prinsén har över 20 års global expertis inom taktisk inköpsplanering, projektledning, marknadsanalys, förhandlingsledning och strategiskt inköp. Hon har tidigare arbetat med affärsutveckling och projektledning på Capgemini och SKF. Christel har utsetts till ”Sveriges bästa förhandlare” av branschorganisationen SILF. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

 

Board Member

Lars-Ola Lundkvist – styrelsemedlem sedan 2022

LEDAMOT, F. 1961

Lars-Ola Lundkvist är en internationell företagsledare med fokus på teknikföretag. Nuvarande och tidigare styrelse- och ledningsuppdrag inkluderar Lagercrantz Group, Kraftpojkarna AB, Deva Group, Beijer Electronics Group, Automation Region och ABB. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

 

Board Member

Mikael Nicander styrelsemedlem sedan 2023

LEDAMOT, F. 1970

Mikael Nicander har över 25 års erfarenhet av att bygga och leda fastighetskoncerner. Han är vice VD för Stenhus Fastigheter och var innan dess VD för Stendörren Fastigheter (publ). Tidigare befattningar inkluderar chefspositioner på Kvalitena, Lantmännen Fastigheter, P10 Vasallen och DHL Express. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

Ledande befattningshavare

Eric Jaremalm, VD

Eric Jaremalm är Midsummers verkställande direktör sedan 2024 och var dessförinnan bl a vice VD sedan 2004. Han är en av grundarna till Midsummer och han har tidigare i olika ledande roller varit ansvarig bland annat för frågor som rör bolagets expansion och strategier, prognoser och scenarier, viktiga kundrelationer, generell finansiering och investeringar. Tidigare erfarenhet från bl.a. Micronic Japan KK med ansvar för forsknings- och utvecklingssamarbetet med japanska halvledartillverkare och som projektledare för installation och produktionsstart av utrustning för tillverkning av halvledare i Japan.

Eric Jaremalm, som var klasskompis till Sven Lindström, har samma Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, internationell med japansk inriktning från Linköpings Tekniska Högskola. Dessutom har Eric studerat två år i Japan vid Meiji University i Tokyo och Nanzan University, Nagoya. Eric Jaremalm talar japanska.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Sven Lindström, Vice VD

Sven Lindström är Midsummers vice VD sedan 2024 och var dessförinnan VD sedan 2004. Han är en av grundarna till Midsummer och har tidigare erfarenhet från CD/DVD industrin, bl.a. som dotterbolagschef för M2 America Corp vilket var M2 Engineering ABs helägda amerikanska dotterbolag. Tidigare var han produktchef för deras inspelningsbara CD- och DVD-format. Dessförinnan även verksam på Mannesmann VDO AG i Frankfurt och IBM Svenska AB i Järfälla. Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, internationell med japansk inriktning från Linköpings Tekniska Högskola.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

CFO

Åsa Jynnesjö, Finanschef

Åsa Jynnesjö är Midsummers finanschef sedan 2022. Hon har jobbat som finanschef i över tio år, senast för Automile AB (elektronisk körjournal och fleet management) och dessförinnan för Nordenta (dentaldepå). Utöver det har Åsa en bakgrund som revisor på PwC där hon jobbade i drygt sex år. Hon har examina inom både ekonomi och handelsrätt från Uppsala universitet.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Insynspersoner

I bolaget finns följande insynspersoner (PDMR):

Robert Sjöström, styrelseordförande
Jan Lombach, styrelsemedlem
Philip Gao, styrelsemedlem
Christel Prinsén, styrelsemedlem
Lars-Ola Lundkvist, styrelsemedlem
Mikael Nicander, styrelsemedlem
Eric Jaremalm, VD
Sven Lindström, Vice VD
Åsa Jynnesjö, Finanschef

Revisor

KPMG AB har varit Midsummer ABs revisorer under åren 2007-2021.

KPMG AB omvaldes till revisionsbolag i Midsummer AB under årsstämman 2021 för tiden till nästa årsstämma 2022.

KPMG AB har utsett Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor. Beslutet var enhälligt.

KPMG AB, Vasagatan 16, P.O.Box, 382 | SE-111 20 | Stockholm

Valberedning

Valberedningens ledamöter inför Midsummers årsstämma den 22 maj 2024 är:

Jan Lombach, representant för eget innehav och valberedningens ordförandePhilip Gao, representant för eget och närståendes innehavHans Waldaeus, utsedd av H. Waldaeus ABPär-Ola Gustavsson som representant för Jörgen Persson inkl bolagRobert Sjöström, styrelseordförande och adjungerad ledamotMaria Rengefors, utsedd av Nordea fonder

Riktlinjer för valberedning efter fastställande av årsstämman:

 1. bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fem till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse ledamot. Namnen på de fem ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, men ej vara styrelseledamot i bolaget. Styrelsens ordförande skall, om denne inte tillhör de röstmässigt fem största ägarna, adjungeras till valberedningen;

 2. valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fem till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning eller (iii) är närstående personer enligt definitionen i marknadsmissbruksförordningen eller ingår i samma koncern eller (iv) är anställda eller uppdragstagare i bolaget. Styrelsens ordförande ansvarar för att kalla till valberedningens konstituerande möte;

 3. om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna skall efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse ledamöter.

  Aktieägare som tillkommit bland de fem största ägarna senare än två månader före årsstämman skall i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en person som adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett, samt att;

 4. valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  a) förslag till stämmoordförande,
  b) förslag till styrelse,
  c) förslag till styrelseordförande,
  d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  e) förslag till revisorer,
  f) förslag till arvode för bolagets revisorer och
  g) i förekommande fall, förslag till revidering av principer för utseende av valberedning

 5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Midsummer AB (publ)
Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Eller per e-post till: valberedningen@midsummer.se

Bolagsstämmor

Årsstämma

Midsummers årstämma äger rum den 22 maj 2024 i Järfälla.

Kallelse till årsstämma
Valberedningens förslag till årsstämman
Fullmaktsformulär

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!