Vår miljöpåverkan

På Midsummer är vi engagerade i att minska vårt koldioxidavtryck och vi bidrar till årliga minskningar av växthusgaser genom våra effektiva produktionsmetoder. Vi bidrar även till att kunderna minskar sitt koldioxidavtryck, genom att vara mikroproducenter av solel.

FÖR EN STÄNDIG FÖRBÄTTRING

Minskade koldioxidavtryck

I framtidens energisystem är det konsumenterna som kommer att ha den avgörande rollen. Det moderna samhället kräver alltmer energi och för att minska den negativa miljöpåverkan krävs el från förnybara energikällor. Detta innebär att både privatpersoner och företag kommer att behöva dela ansvaret och ta tillvara på energin från solen, som faktiskt är världens största energikälla.

På Midsummer är vi engagerade i att minska vårt koldioxidavtryck och vi bidrar till årliga minskningar av växthusgaser genom våra effektiva produktionsmetoder. Vi bidrar även till att kunderna minskar sitt koldioxidavtryck, genom att vara mikroproducenter av solel.

Miljöarbetet och reduceringen av företagets miljöpåverkan är under ständig utveckling. Vi strävar efter att varje år sammanställa resultaten av vårt miljöarbete, både kvantitativt och kvalitativt, vilket sedan ligger till grund för våra nya miljömål under de kommande åren.

MOT EN BÄTTRE VÄRLD​

Klimatförändringar

Vi har som mål att reducera klimatpåverkan i vår värdekedja, vilket är i linje med mål 13 i de globala målen som handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och hålla oss under 2 graders uppvärmning. I vårt arbete för en reducerad klimatpåverkan bidrar vi även till många andra positiva följdeffekter som en säkrare matproduktion, vattentillgång, bättre hälsa och mindre risk för naturkatastrofer i framtiden.

Vi är medvetna om att det fortfarande finns utsläpp av växthusgaser under våra produkters livscykel. Dessa kommer från råvaruutvinningen, tillverkningen, transporten, användningen och avfallshanteringen. Med hjälp av en genomförd livscykelanalys på våra produkter har vi fått en helhetssyn över produkternas totala miljöpåverkan och utifrån det har vi identifierat olika strategier och lösningar för att reducera dem.

Vi är med och omvandlar synen på energisystem genom vår tillverkning av solcellstak lokalt som drivs helt på fossilfri el. Vi säljer våra produkter till kunder och kommersiella affärspartners som vill vara en del av denna revolution.

Vi äger enbart el- och hybridbilar där vi minskar vårt koldioxidavtryck under transport mellan kundbesöken. Ambitionen är att minska användandet av fordon som drivs på fossila bränslen vad gäller transport från leverantörer och transport till kunderna. Dessutom uppmuntrar vi alla anställda att använda alternativa färdmedel som inte bidrar till utsläpp av fossila bränslen.

Resursanvändning

Att stärka och öka våra produkters livslängd och användningstid är viktigt för att bevara naturresurser som redan är knappa. Världen står inför många olika utmaningar kopplat till resursförbrukning och resursutvinning där designändringar eller alternativa lösningar som leder till minskad materialåtgång behöver implementeras. Efterfrågan på naturresurser för energi kommer att öka och alternativa lösningar behövs. För att solceller ska fortsätta vara en framtida hållbar lösning kommer Midsummer agera som en ledande aktör för att minska resursförbrukandet i varje steg.

Våra åtgärder inom hela värdekedjan

Vad gör Midsummer för att motverka minskandet av globala resurser?

Midsummer ansvarar för resursflöden inom hela värdekedjan och finns med kunderna från första kontakt till den slutliga installationen. Vi garanterar en 10-årig produktgaranti tillsammans med en 90 % förväntad toppeffekt efter 10 år och 80 % efter 25 år. Under denna långa användningstid kräver våra produkter inget ytterligare underhåll av något slag.  

En av de viktigaste råvarorna i vår värdekedja är silver. Det finns flera fördelar med silver där det är både återvinningsbart och återanvändbart vilket har 90 % lägre miljöbelastning jämfört med nyproducerat silver. Dessutom har Midsummer implementerat en ny teknik, Power Mesh Technology, vilket har möjliggjort en 75 % reducering av vår silverkonsumtion i tillverkningen av våra produkter. När vi producerar våra produkter minimerar vi användningen av kemikalier enligt svensk standard och minskar påverkan på luft, mark och vatten. Vår användning av vatten vid produktionen är även den minimal.

Solcellerna har en lång livstid och därmed har produktens hela livscykel ännu inte uppnåtts. För att tillgodose ett cirkulärt resursflöde även i slutskedet pågår just nu ett förarbete för att implementera återvinningsstrategier, med fokus på att göra det möjligt att återanvända viktiga komponenter för nya produkter.

Vi vill fortsätta bidra till att minska belastningen på jordens förmåga att leverera ekosystemtjänster och inte rubba dess naturliga resilienta system. För oss är det väldigt viktigt att ta tillvara på jordens knappa naturresurser och detta blir vårt bidrag dels genom att minska förbrukandet av icke förnybara resurser och öka användandet av det förnybara.

Om ni vill ta del av vår LCA-studie, kontakta oss här. Ni kan även läsa tredjehandsgranskningen här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
info@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!