FN:s globala mål

Midsummer arbetar för att nå FN:s globala mål för att gynna både nuvarande och framtida generationer. Syftet med de globala målen är att bekämpa extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Något som vi stolt ställer oss bakom och redan idag uppfyller vi flera av delmålen.

Mot en ljusare framtid

Midsummer har inkluderat flera riktlinjer och målsättningar från de globala målen. Vi har implementerat detta genom våra policyer som spänner över alla områden i vår verksamhet. Arbetet präglas av transparens mot samtliga aktörer, både interna inom företaget men även mot externa parter.

Idag är det främst dessa nio mål som Midsummer har integrerat i hela verksamheten. De mål som vi valt att fokusera på är alla kopplade till vår verksamhet och saker vi kan påverka inom Midsummer. Inspirationen från FN:s globala mål är inhämtad för att bidra till positiva förändringar på både lokal och global nivå. Vi vill vara med och bana väg för att andra industrier ska följa i våra fotspår så vi kan skapa en bättre värld tillsammans. Dessa nio mål återspeglas även i vår CSR-policy.

Mål #5

Jämställdhet

Jämställdhet är en grundläggande princip inom Midsummer där vi har nolltorelans för könsdiskriminering inom organisationen, vilket också gäller hela vår värdekedja. Midsummer jobbar aktivt för att skapa lika lönemöjligheter oavsett kön och samtidigt skapa en attraktiv arbetsmiljö. Vi vill vara en arbetsplats där våra anställda enkelt kan kombinera yrkeslivet med föräldraskap.

Tillbaka till listan

Mål #7

Hållbar energi för alla

Kärnan i vår verksamhet är förnybar energi för alla där Midsummer tillverkar och installerar diskreta solcellstak både för den privata och offentliga marknaden. En del av vår affärsstrategi är att nå flera av de mål som ligger inom ramen för ren energi och ambitionen är att vara med och möta världens framtida energibehov. Framtidens elmarknad kommer behöva baseras alltmer på förnybara källor så som solenergi.

Tillbaka till listan

Mål #8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt

Midsummer strävar efter en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt som möjliggör produktiv sysselsättning för alla genom innovation och teknisk uppgradering. Industrin för den gröna omställningen är en snabbt växande industri vilket möjliggör en snabb tillväxt för Midsummer. Det innebär i sin tur att det även behövs fler mänskliga resurser vilket främjar ytterligare arbetstillfällen.  Midsummer gör alltid sitt yttersta för att vara en säker arbetsplats för de anställda och vi har interna rutiner och policys för att förhindra olyckor och incidenter i produktions- och driftsfaserna.  

Tillbaka till listan

Mål #9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Den teknik som är involverad i affärsverksamhetens värdeskapande är unik och tillverkad av Midsummer här i Sverige.  Det är kärnan i affärsverksamheten och bidrar till resilienta, högkvalitativa och diskreta produkter där vi också skapar en förlängd livscykel för våra solceller. Tack vare våra unika solceller bidrar vi till en hållbar industri och ekonomisk utveckling.  Midsummer har ett kontinuerligt samarbete och en öppen dialog med våra nuvarande intressenter vilket gör det möjligt för oss att få mer insikt och kunskap för att förbättra eller anpassa våra nuvarande och framtida innovationer.

Tillbaka till listan

Mål #10

Minskad ojämlikhet

Vi arbetar kontinuerligt för att minska ojämlikheter och har nolltolerans mot diskriminerande handlingar som strider mot våra policys. Vår Code of Conduct och vår interna mångfald- och inkluderingspolicy samt arbetsmiljöpolicy hjälper oss att minska alla former av ojämlikheter på arbetsplatsen och mellan medarbetarna. Se de andra avsnitten i CSR-policyn för mer information om hur vi arbetar för att nå det här målet.

Tillbaka till listan

Mål #11

Hållbara städer och samhällen

En av Midsummers ambitioner är att minska städernas miljöpåverkan och förbättra den övergripande luftkvalitén. Det är vår målbild att skapa ett hållbart och säkert samhälle som möjliggör en hälsosammare livsstil för alla. Med storstäder som växer snabbt är det viktigt att vi utnyttjar det tillgängliga utrymmet som redan finns på hustaken för att förse städerna med grön energi. Ökad befolkningstillväxt och ökade mänskliga aktiviteter innebär ett fortsatt ökat elbehov. Därför är det viktigt att vi kan möta detta framtida behov med grön el. 

Tillbaka till listan

Mål #12

Hållbar produktion och konsumtion

Att stärka och öka våra produkters livslängd och användningstid är avgörande för att bevara naturresurser som redan är knappa. Världen står inför utmaningar som till exempel globalt halvledarproblem där designförändringar eller alternativa lösningar behövs för fortsatt tillväxt. Vi garanterar en 10-årig produktgaranti tillsammans med en 90 % förväntad toppeffekt efter 10 år och 80 % efter 25 år. Under denna långa användningstid kräver våra produkter inget ytterligare underhåll av något slag. När vi producerar våra produkter minimerar vi användningen av kemikalier enligt svensk standard och minskar påverkan på luft, mark och vatten. Vår användning av vatten vid produktionen är minimal.

Solcellstaken har en lång livstid och därmed har produktens hela livscykel ännu inte uppnåtts. För att tillgodose ett cirkulärt resursflöde även i slutskedet pågår just nu ett förarbete för att implementera återvinningsstrategier, med fokus på att göra det möjligt att återanvända viktiga komponenter för nya produkter och samtidigt minska miljöpåverkan.

Tillbaka till listan

Mål #13

Bekämpa klimatförändringar

På Midsummer arbetar vi för att accelerera omvandlingen till en energiproduktion baserad på förnybar solenergi. Våra produkter säljs till både privata och kommersiella intressenter som producerar grön energi vilket också minskar deras totala koldioxidavtryck. Vi säljer diskreta solpaneler som är integrerade med hustakens design vilket möjliggör installationer på hustak där det inte hade fungerat med traditionella solceller.

En tredjepartsgranskad livscykelanalys visar att våra produkter i jämförelse med andra solpaneler har 90 % lägre koldioxidavtryck, tack vare våra effektiva produktionssystem. Studien har identifierat verksamhetens miljöpåverkan under produkternas livscyklar och presenterat alternativa lösningar för att minska eller till och med upphäva vår nuvarande påverkan på klimatet.

Tillbaka till listan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!