Solenergiföretaget Midsummer tillförs 130 miljoner i nytt kapital genom optionslösen

Midsummers optionslösen avslutades den 30 november. Resultatet av teckningen blev att cirka 61 procent av alla teckningsoptioner utnyttjades för lösen till aktier till en kurs av 15,20 kronor vilket betyder att Midsummer tillförs cirka 130 miljoner i nytt kapital före emissionskostnader.

Många mindre investerare valde att nyttja sina teckningsoptioner liksom ett flertal större privata aktieägare, institutionella ägare samt företagets ledningsgrupp och andra medarbetare.

– Vi ser med stor tillförsikt fram emot den expansion på både marknads- och produktionssidan som detta kapital möjliggör. Vi är på god väg att bli Europas största tunnfilmsproducent och dessa medel möjliggör för oss att sprida världens mest koldioxideffektiva elproduktion till fler medvetna konsumenter, säger Midsummers VD Sven Lindström.

Sven Lindström offentliggjorde nyligen sin vision om ett antal s k megafabriker i Sverige för tillverkning av solpaneler, se öppet brev här.

Leverans av nya aktier
Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå såsom interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie stamaktier i Midsummer. De nya stamaktierna upptas därefter för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Antal teckningsoptioner, aktiekapital och utspädning
Antal teckningsoptioner av serie TO 1 uppgick till 28 269 192. 17 137 908 teckningsoptioner nyttjades vilket medför att Midsummer kommer att tillföras 130 248 100 kronor före emissionskostnader. Antal utestående aktier i Bolaget före inlösen av TO 1 uppgår till 59 171 392 och efter nyttjande av teckningsoptionerna TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 8 568 954 till 67 740 346. Detta medför en utspädningseffekt om cirka 12,65 procent jämfört med antalet aktier innan optionslösen.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 återfinns i de fullständiga optionsvillkoren som finns tillgängliga via Bolagets samt Aktieinvests respektive hemsidor (midsummer.se, www.aktieinvest.se).

Rådgivare 
G&W Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med transaktionen.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!