Midsummer AB (publ) beslutar om en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 284 MSEK inför europeisk expansion

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Styrelsen för Midsummer AB (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) har den 18 september 2020 dels beslutat om en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) om cirka 30,5 MSEK (den ”Riktade Emissionen”), dels om en fullt garanterad företrädesemission av Units om cirka 253,5 MSEK (”Företrädesemissionen”) (tillsammans ”Nyemissionerna”). Beslutet om den Riktade Emissionen har fattats med stöd av det bemyndigande som styrelsen i Midsummer erhöll från årsstämman den 4 juni 2020. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 15 oktober 2020 (”Extra Bolagsstämman”). Kallelse till den Extra Bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Genom Nyemissionerna möjliggörs bland annat fortsatt expansion och etablering på den europeiska marknaden. Dessutom stärks ägarbasen med välrenommerade investerare, bland annat Cidro Förvaltning AB, ett investeringsbolag som är helägt av Peter Lindell, idag indirekt större ägare i bland annat Paradox Interactive AB samt Qliro Group AB och Doro AB via bolaget Rite Ventures AB. Cidro Förvaltning har för avsikt att ha ett långsiktigt engagemang i Bolaget och stödja dess utveckling. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 205,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 17,5 MSEK, motsvarande cirka 6,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden uppgående till cirka 188,8 MSEK, motsvarande cirka 74,5 procent av Företrädesemissionen, och toppgarantiåtaganden uppgående till cirka 47,2 MSEK, motsvarande cirka 18,6 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen till 100,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. På grund av genomförandet av Nyemissionerna har Bolaget beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2020 till den 24 november 2020.

Bakgrund och motiv
Midsummer tillverkar och säljer nyckelfärdig produktionsutrustning för flexibla tunnfilmssolceller och har även egen produktion av solpaneler och integrerade solcellstak. Bolagets teknologi och produkter har en gynnsam position för att möta dagens och framtidens behov på en marknad i stark global tillväxt. Bolaget har under de senaste åren utvecklat sin verksamhet och äger idag hela kedjan, från tillverkningsutrustning till installation av solcellstak.

Midsummer har sedan 2004 utvecklat en unik tunnfilmssolcell med hög effektivitet baserat på CIGS-teknologin (koppar, indium, gallium och selen) utan att använda det miljöfarliga ämnet kadmium, och med upp till 90% lägre koldioxidavtryck jämfört med traditionella solpaneler. Produktionsutrustningen möjliggör tillverkning av solpaneler som är diskreta, flexibla, slitstarka, med låg vikt som kan monteras på en mängd olika underlag. Den låga vikten, flexibiliteten och den diskreta designen hos solpanelerna är de största styrkorna jämfört med konkurrerande produkter och teknologier. Dessa egenskaper gör att Bolaget har attraktiva produkter för den växande BIPV-marknaden (Building Integrated Photovoltaics), där solpanelerna är integrerade med byggnaden.

Midsummers solpaneler kan även användas i en stor mängd applikationsområden där traditionella solpanelers vikt och skörhet kan vara begränsande eller till och med utesluta installation. En stor del av alla byggnader kan idag inte installera traditionella solpaneler på grund av viktbegränsningar. Den potentiella marknaden för Midsummers lätta solpaneler är således mycket omfattande.

Bolaget identifierade redan i noteringsprospektet 2018 att en framtida naturlig expansionsmöjlighet innefattade att på sikt producera och sälja solpaneler i egen regi. Detta har vuxit fram som en allt viktigare del i Bolagets strategi, inte minst för att kunna öka marknadsnärvaron genom att skapa efterfrågan i nya länder och regioner. Erfarenheten från Sverige visar att när en marknad får kännedom om Midsummers solpaneler och deras egenskaper skapas en accelererad efterfrågan (på sikt även på Midsummers tillverkningsutrusning).

Bolaget har identifierat en attraktiv möjlighet att bygga upp en produktionskapacitet i Italien. Etablering av en produktionsanläggning i Italien spelar en central roll i Bolagets strategi att skala upp produktionen väsentligt. Den italienska marknaden för solpaneler har den attraktiva kombinationen av hög solinstrålning, höga elpriser och subventioner för solceller som både sänker investeringskostnaden och ger ett högt värde för el producerad av solceller. I landet är takpannor det dominerade takmaterialet för villor och Bolaget bedömer att man framförallt med produkten Midsummer WAVE initialt har en möjlighet att tillgodose behovet av diskreta solpanelsinstallationer.

Ansökan avseende etableringsstöd till Italien kommer lämnas in under hösten 2020 och Bolaget väntas erhålla slutligt besked om stöd i form av bidrag och lån till förmånliga villkor under december/januari 2020/2021. Den totala investeringen för produktionslokalen i Italien väntas uppgå till cirka 50 MEUR, där Midsummers investering i projektet kommer utgöra produktion av DUO-maskiner som beställs av dotterbolaget Midsummer Italia, resterande del väntas finansieras med de förmånliga etableringsstöden Invitalia (”Invest in Italy”) har att erbjuda. Fabriken i Italien beräknas kunna uppnå en produktionskapacitet på 50 MW/år, att jämföra med den nuvarande produktionskapaciteten i Järfälla om cirka 5 MW/år. Bolaget bedömer att man från och med januari 2022 kan påbörja försäljning av solpaneler i Italien. Bolaget avser att få avsättning för sin planerade utökning av produktion genom försäljning till premiumkunder inom privatmarknaden via utvalda partners i Italien.

Nyemissionerna förbättrar Bolagets finansiella ställning avsevärt. Nettolikviden från Nyemissionerna kommer främst användas till att (i) finansiera behovet av en utökad produktionskapacitet hänförlig till den förestående europeiska expansionen, (ii) utöka marknads- och försäljningsorganisationen, både på huvudkontoret i Järfälla och i Italien, samt (iii) övrigt/löpande rörelsekapital.

Sammanfattning av Nyemissionerna

 • Styrelsen i Midsummer har, på basis av bemyndigandet från årsstämman 2020, beslutat att genomföra en riktad emission av Units om cirka 30,5 MSEK samt, under förutsättning av efterföljande godkännande från den Extra Bolagsstämman, beslutat om en företrädesemission av Units om cirka 253,5 MSEK, båda före emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 205,5 MSEK före emissionskostnader.
   
 • Den Riktade Emissionen omfattar 2 900 000 Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1, vilka emitteras till en teckningskurs om 10,50 SEK per Unit. Den Riktade Emissionen omfattar därmed 2 900 000 aktier och 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO1. Investerarna i den Riktade Emissionen omfattar ett antal välrenommerade investerare, däribland Cidro Förvaltning AB, Isac Brandberg AB och Pegroco Invest AB. Deltagarna i den Riktade Emissionen kommer erhålla de nyemitterade aktierna innan avstämningsdagen för Företrädesemissionen och kommer således erhålla uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen.
   
 • Företrädesemissionen omfattar högst 24 144 425 Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1, vilka emitteras till en teckningskurs om 10,50 SEK per Unit. Företrädesemissionen omfattar högst 24 144 425 aktier och högst 24 144 425 teckningsoptioner av serie TO1.
   
 • Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen förväntas vara den 19 oktober 2020 och teckningsperioden förväntas löpa från och med den 21 oktober till och med den 5 november 2020.
   
 • För varje befintlig aktie i Midsummer erhålls en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av fem (5) Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.
   
 • Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger under perioden 1 november 2021 – 30 november 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i Midsummer till en teckningskurs om 15,20 SEK per aktie.
   
 • Midsummers VD Sven Lindström, CFO Eric Jaremalm och styrelseordförande Jan Lombach har åtagit sig att tillsammans teckna Units i Företrädesemissionen för 3,2 MSEK, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit teckningsförbindelser från ett antal välrenommerade investerare, däribland Cidro Förvaltning AB och Pegroco Invest AB om cirka 5,7 MSEK respektive cirka 2,1 MSEK. Totalt uppgår teckningsförbindelserna till cirka 17,5 MSEK motsvarande cirka 6,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden uppgående till cirka 188,8 MSEK, motsvarande cirka 74,5 procent av Företrädesemissionen, och toppgarantiåtaganden uppgående till cirka 47,2 MSEK, motsvarande cirka 18,6 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen till 100,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Villkor för den Riktade Emissionen
Midsummers styrelse beslutade den 18 september 2020, med stöd av bemyndigandet som erhölls på årsstämman den 4 juni 2020, om en riktad emission av 2 900 000 Units om cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. En Unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption, och emitteras till en teckningskurs om 10,50 SEK per Unit. Den Riktade Emissionen omfattar därmed 2 900 000 aktier och 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen har beslutats av styrelsen i samråd med den finansiella rådgivaren anlitad för Nyemissionerna baserat på en bedömning av investerarintresse och bedöms motsvara aktiens marknadsvärde. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att det är till fördel för Midsummers fortsatta utveckling att stärka ägarbilden med ett antal strategiska och långsiktiga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på ett tidseffektivt sätt anskaffa kapital.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 2 900 000, från 30 902 200 aktier och röster till 33 802 200 aktier och röster och aktiekapitalet ökar med 116 000 SEK, från 1 236 088 SEK till 1 352 088 SEK, motsvarande en utspädning om cirka 8,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas ökar antal aktier och röster i Bolaget med ytterligare 1 450 000 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 58 000 SEK, motsvarande en utspädning om ytterligare cirka 4,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen samt efter utnyttjande av teckningsoptionerna.

Aktierna som tecknas i den Riktade Emissionen kommer berättiga till deltagande i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionerna av serie TO1 förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter det att Företrädesemissionen har registrerats. Villkoren för de teckningsoptioner som emitteras i samband med den Riktade Emissionen är desamma som villkoren för de teckningsoptioner av serie TO1 som avses emitteras i Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen
Vidare beslutade Midsummers styrelse den 18 september 2020, under förutsättning av efterföljande godkännande från den Extra Bolagsstämman, om en företrädesemission av Units om högst cirka 253,5 MSEK före emissionskostnader. En Unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption, och emitteras till en teckningskurs om 10,50 SEK per Unit. Vid full teckning omfattar Företrädesemissionen högst 24 144 425 aktier och högst 24 144 425 teckningsoptioner av serie TO1.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal aktier de tidigare äger. För varje befintlig aktie i Midsummer erhålls en (1) uniträtt. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av fem (5) Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger under perioden 1 november 2021 – 30 november 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i Midsummer till en teckningskurs om 15,20 SEK per aktie.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna Units med företrädesrätt förväntas vara den 19 oktober 2020 och teckningstiden förväntas löpa från och med den 21 oktober till och med 5 november 2020. Sista dag för handel i Midsummers aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 15 oktober 2020. Handel med uniträtter sker på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 21 oktober – 3 november 2020.

För det fall inte samtliga Units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. I sådant fall ska Units i första hand tilldelas dem som också tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna Units utan stöd av uniträtter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av Units, i enlighet med ingångna garantiavtal och i övrigt i proportion till sådant garantiåtagande. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Vid full teckning av Företrädesemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 24 144 425, från 33 802 200 aktier och röster (räknat efter registrering av den Riktade Emissionen) till 57 946 625 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med 965 777 SEK, från 1 352 088 SEK (räknat efter registrering av den Riktade Emissionen) till 2 317 865 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 46,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas ökar antal aktier och röster i Bolaget med ytterligare 12 072 212 aktier och röster, och aktiekapitalet ökar med ytterligare 482 888,48 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ytterligare cirka 17,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen samt efter utnyttjande av teckningsoptionerna i Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som avses offentliggöras omkring den 16 oktober 2020.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Midsummers VD Sven Lindström, CFO Eric Jaremalm och styrelseordförande Jan Lombach har åtagit sig att tillsammans teckna Units i Företrädesemissionen för 3,2 MSEK, motsvarande cirka 1,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit teckningsförbindelser från ett antal välrenommerade investerare, däribland Cidro Förvaltning AB och Pegroco Invest AB om cirka 5,7 MSEK respektive cirka 2,1 MSEK. Totalt uppgår teckningsförbindelserna till cirka 17,5 MSEK motsvarande cirka 6,9 procent av Företrädesemissionen. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av garantiåtaganden uppgående till cirka 188,8 MSEK, motsvarande cirka 74,5 procent av Företrädesemissionen, och toppgarantiåtaganden uppgående till cirka 47,2 MSEK, motsvarande cirka 18,6 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen omfattas Företrädesemissionen till 100,0 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


För garantiåtagandena utgår en provision om totalt nio (9) procent av det garanterade beloppet (dock endast till den del det överstiger eventuellt befintligt aktieinnehav), varav fem (5) procent ska betalas i kontant ersättning och fyra (4) procent ska betalas i form av Units. För toppgarantiåtagandena utgår en provision om totalt 13 procent av det garanterade beloppet (dock endast till den del det överstiger eventuellt befintligt aktieinnehav), varav sex (6) procent ska betalas i kontant ersättning och sju (7) procent ska betalas i form av Units. Styrelsen avser därför föreslå att den Extra Bolagsstämman även beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av Units till garanter och toppgaranter i Företrädesemissionen, varvid betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget till följd av garantiåtagandet.

Extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter efterföljande godkännande av den Extra Bolagsstämman den 15 oktober 2020. Styrelsen avser även föreslå att den Extra Bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av Units till garanter och toppgaranter i Företrädesemissionen, varvid betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget till följd av garantiåtagandet, samt om riktad emission av Units till G&W Kapitalförvaltning AB för erläggande av delar av arvode som enligt ingått uppdragsavtal kan komma att utgå i form av Units.

Kallelse till den Extra Bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 

 • 15 oktober 2020 – Extra bolagsstämma
 • 15 oktober 2020 – Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 16 oktober 2020 – Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 16 oktober 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
 • 19 oktober 2020 – Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 21 oktober – 5 november 2020 – Teckningsperiod
 • 21 oktober – 3 november 2020 – Handel med uniträtter
 • 21 oktober 2020 tills dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i betalda tecknade Units (BTUs)
 • 10 november 2020 – Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Senareläggning av delårsrapport avseende tredje kvartalet 2020 På grund av genomförandet av Nyemissionerna har Bolaget beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2020, från den 17 november 2020 till den 24 november 2020.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Midsummer i samband med Nyemissionerna. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionerna. Aktieinvest FK AB har utsetts till emissionsinstitut.


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Midsummer kommer endast att ske genom det prospekt som Midsummer beräknar kunna offentliggöra omkring den 16 oktober 2020.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Midsummer kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolaget aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08.30 CET den 18 september 2020.

Bifogade filer

Release (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!