Kommuniké från extra bolagsstämma i Midsummer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Midsummer AB (”Midsummer” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 14 april 2023 extra bolagsstämma vid vilken nedan huvudsakliga beslut fattades. För fullständig information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut av den 20 mars 2023 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").

Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2 (en ”Unit”). En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 2 – 16 november 2023, till en teckningskurs om 4 kronor. I enlighet med vad som offentliggjordes den 20 mars 2023 innebär de fastställda villkoren att den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 24 april 2023 erhåller en (1) uniträtt per innehavd aktie. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Teckningskursen per Unit har fastställts till 12 kronor, vilket innebär att om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Midsummer cirka 277,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 26 april 2023 till och med den 10 maj 2023.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 3 701 330,40 kronor, från 2 775 997,80 kronor till 6 477 328,20 kronor, genom utgivande av högst 92 533 260 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 69 399 945 till högst 161 933 205 aktier. Utspädningen uppgår till 57,1 procent om Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas.

Ytterligare information om Företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 24 april 2023.

Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023)
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2023, LTI 2023. Styrelsen anser att införandet av ett brett prestationsbaserat incitamentsprogram med fokus på att premiera tillväxt med sikte på lönsamhet kommer att vara till fördel för Bolagets förmåga att nå sina affärsmål och kommer att bidra till Bolagets förmåga att behålla och rekrytera medarbetare. För att säkerställa och maximera den anställdes engagemang i Bolaget kommer tilldelning av dessa rättigheter i LTI 2023 att vara villkorad av att deltagarna allokerar privatägda, s.k. sparaktier till programmet.

Sammanlagt kommer 1 976 556 teckningsoptioner att emitteras för att möjliggöra tilldelning enligt matchnings- och prestationsrätterna (1 504 000 teckningsoptioner) och för att säkra kostnader för LTI 2023 (472 556 teckningsoptioner), vilket motsvarar cirka 2,80 procent av utestående aktier i Bolaget.

Styrelsen äger rätt att, om nödvändigt för att säkra vissa kostnader, ingå så kallade swap-avtal med en tredje part (bl.a. en aktieägare eller ett finansiellt institut). Syftet är att säkra Bolagets förpliktelser med anledning av det beslutade incitamentsprogrammet.

Beslut om teckningsoptionsprogram 2023/2026
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören och vissa ledande befattningshavare i Midsummerkoncernen, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till Bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till anställda i koncernen för teckningsoptionernas marknadsvärde. Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att anställda i Bolagets koncern görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett sådant erbjudande förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med Bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Sammanlagt kommer 1 990 000 teckningsoptioner att emitteras för att möjliggöra tilldelning, vilket motsvarar cirka 2,79 procent av utestående aktier i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om fem månader som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2026. För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon sådan kvartalsrapport före den 1 juni 2026, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 juni 2026 till och med den 1 oktober 2026.

För mer information, vänligen kontakta
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Midsummer AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Midsummer AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Midsummer AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Midsummer AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Midsummer AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Midsummer AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Bifogade filer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Midsummer (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!