Kallelse till årsstämma i Midsummer AB (publ)

Aktieägarna i Midsummer AB (publ), org. nr. 556665-7838 (”Midsummer”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 kl. 17.00 på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Inregistrering inleds kl. 16.30 i receptionen.

Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 26 maj 2023, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 31 maj 2023. Anmälan ska ske per e-post info@midsummer.se. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear fredagen den 26 maj 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.midsummer.se.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras efter att den pågående företrädesemissionen är klar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Verkställande direktörens presentation
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor
 12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Fastställande av riktlinjer för valberedningen
 14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag efter genomförd nyemission.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag efter genomförd nyemission.

Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag efter genomförd nyemission.

Punkt 12 – Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 i Midsummer AB antar oförändrad policy för löner och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, innebärande att:

Ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget ska bestå av

 • fast lön
 • övriga löneförmåner som företagsbil
 • pensionsavsättningar

Det totala kompensationspaketet ska vara marknadsmässigt och konkurrenskraftigt på den arbetsmarknad som verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är verksamma på. Fast lön ska relateras till ansvar och befogenheter.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader vid uppsägning som är initierad av den anställde. Vid uppsägning från bolaget ska total uppsägningstid och den period under vilken avgångsvederlag utbetalas inte överstiga 24 månader.

Midsummer AB gör pensionsavsättningar motsvarande 4,5% av lönebelopp upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På överstigande lönebelopp görs avsättningar motsvarande 30% av lönen.

Styrelsen har rätt att avvika från riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall.

Punkt 13 – Fastställande av riktlinjer för valberedning

Valberedningen kommer att presentera sitt förslag efter genomförd nyemission.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Midsummer finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 69 399 945 aktier och 69 399 945 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts samt fullständiga beslutsförslag enligt ovan hålls tillgängliga hos Midsummer på adress Elektronikhöjden 6, Järfälla och på Midsummers hemsida, www.midsummer.se, senast tre veckor före stämman samt sänds till de aktieägare som begär det hos Midsummer och uppger sin post- eller mailadress.

Behandling av personuppgifter

Midsummer AB (publ) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. Information om hur sådana personuppgifter behandlas finns i bolagets policy om behandling av personuppgifter.

Stockholm i maj 2023
Midsummer AB (publ)
Styrelsen

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma i Midsummer AB (publ) (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!