Extra bolagsstämma i Midsummer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Styrelsen för Midsummer AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma fredagen den 14 april 2023 för att besluta om godkännande av styrelsens beslut om en företrädesemission av units samt besluta om långsiktiga incitamentsprogram som föreslagits av styrelsen. För mer detaljerad information om innehållet i förslagen hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämma nedan samt i de fullständiga förslagen till besluten som kommer att offentliggöras på bolagets webbplats senast två veckor före den extra bolagsstämman.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Midsummer AB (publ)

Midsummer AB håller extra bolagsstämma fredagen den 14 april 2023 klockan 14.00 på Elektronikhöjden 6 i Järfälla. Registreringen börjar klockan 13.30.

förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

 1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 april 2023,
 2. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 6 april 2023.

Anmälan om deltagande ska göras via e-post till info@midsummer.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 6 april kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.midsummer.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
 8. Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023):
  1. Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2023)
  2. Beslut om leverans och säkringsåtgärder för LTI 2023
 9. Beslut om teckningsoptionsprogram 2023/2026
 10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av units huvudsakligen i enlighet med följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 701 330,4 kronor genom nyemission av högst 23 133 315 units där varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Vid teckning av samtliga units kan högst 92 533 260 aktier i bolaget och högst 23 133 315 teckningsoptioner av serie TO2 komma att emitteras.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger i bolaget. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.

3. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya units ska vara den 24 april 2023.

4. Teckningskursen per unit är 12 kronor, varav 3 kronor avser respektive aktie. Betalning ska ske kontant. Det erinras emellertid om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

5. Betalning för tecknade aktier i emissionen samt aktier som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna och som överstiger aktiernas kvotvärde ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

6. Teckning av units ska ske från och med den 26 april 2023 till och med den 10 maj 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

7. Teckning av units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom betalning. Teckning av units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista.

8. Teckning av units kan även ske utan stöd av uniträtter. Om samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter (dvs. med företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:
a) I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) i förhållande till det antal uniträtter som har utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b) I andra hand ska tilldelning ske till annan som anmält sig för teckning av units i emissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en har tecknat, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

c) I tredje hand ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande avseende teckning av units, i proportion till sådana åtaganden.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

1. Teckning kan enbart ske i units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

2. Betalning för units tecknade utan uniträtter ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

3. En (1) teckningsoption av serie TO2 ger optionsinnehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 4 kronor. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 2 november 2023 till och med den 16 november 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO2 framgår av Bilaga A.

4. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kommer bolagets aktiekapital att öka med 4 626 663 kronor, varav 3 701 330,4 kronor av ökningen avser aktier som utgör en del av units och 925 332,6 kronor avser teckningsoptionerna.

5. Vid full teckning i unitemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kommer antalet aktier i bolaget att öka med 115 666 575 varav ökningen avser 92 533 260 aktier som utgör en del av units och 23 133 315 aktier som tillkommer genom fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023)
Mot bakgrund av att besluten under punkterna 8 a-b är villkorade av varandra föreslås det därför att
besluten under denna punkt fattas som ett gemensamt beslut.

Punkt 8 a – Styrelsens förslag till beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2023)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTI 2023”) för vissa anställda och konsulter i Midsummer AB-koncernen (“Bolaget”). Om stämman beslutar om LTI 2023 avser styrelsen att senast på årsstämman 2026 informera om målnivåer och utfall.

Sammanfattning och motiv

Styrelsen anser att införandet av ett brett prestationsbaserat incitamentsprogram med fokus på att premiera tillväxt med sikte på lönsamhet kommer att vara till fördel för Bolagets förmåga att nå sina affärsmål och kommer att bidra till Bolagets förmåga att behålla och rekrytera medarbetare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen införandet av LTI 2023 enligt vilket deltagare tilldelas värdepapper och prestationsbaserade aktierätter. För att säkerställa och maximera den anställdes engagemang i Bolaget kommer tilldelning av dessa rättigheter i LTI 2023 att vara villkorad av att deltagarna allokerar privatägda, s.k. Sparaktier till programmet. Styrelsens avsikt är att incitamentsprogrammet ska löpa över en längre period, varför styrelsen avser att föreslå stämman under de kommande åren att besluta om liknande incitamentsprogram.

För att kunna genomföra LTI 2023 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för leverans av aktier inom LTI 2023 samt säkrande av programmets kostnader, såsom aktieswapavtal med tredje part samt överlåtelse av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier. Styrelsen har även beaktat att leverans av aktier inom LTI 2023 ska ske tidigast 2026. För att bibehålla full flexibilitet föreslår styrelsen att aktier ska kunna levereras enligt samtliga av de ovanstående alternativa metoderna (i enlighet med förslagen nedan samt under styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner), med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av dem.

För att kunna implementera LTI 2023 på ett kostnadseffektivt sätt är styrelsens förslag till LTI 2023 villkorat av att stämman även beslutar om de leverans- och säkringsmetoder som föreslås under punkt 8 b) på dagordningen.

Deltagandevillkor för LTI 2023

Totalt 123 anställda (inklusive ett mindre antal konsulter) i Bolaget kommer att erbjudas deltagande i LTI 2023.

För att delta i LTI 2023 måste deltagarna allokera privatägda aktier i Bolaget ("Sparaktier") till programmet. Inom ramen för LTI 2023 kan varje deltagare tilldela följande antal Sparaktier:

GruppKategoriAntal deltagareSparaktier
Grupp 1VD och vVD215 000
Grupp 2Utökad Koncernledning1310 000
Grupp 3Övriga anställda1082 000

Matchningsrätter och Prestationsrätter

Tilldelning

Varje Sparaktie som förvärvas i LTI 2023 berättigar deltagaren till en (1) matchningsrätt ("Matchningsrätterna") och tre (3) prestationsbaserade aktierätter ("Prestationsrätterna").

Matchningsrätter och Prestationsrätter tilldelas utan betalning av eventuell ersättning.

Potentiell tilldelning

En Matchningsrätt och en Prestationsrätt innebär att en deltagare i programmet har rätt att, för varje innehavd rätt, förvärva upp till en teckningsoption i Bolaget (en "Aktierätt") med rätt för innehavaren att förvärva en aktie i Bolaget till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde (0,04 kronor), förutsatt att nedanstående kvalificerande villkor har uppfyllts.

Bibehållet uppdrag

Deltagaren ska vara anställd eller konsult i Bolaget fram till offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för första kvartalet 2026, eller, om ingen sådan rapport offentliggörs, den 1 juni 2026 ("Intjänandeperioden").

Behållande

Deltagaren får inte ha avyttrat någon av de Sparaktier som tilldelats Programmet under Intjänandeperioden.

Prestationsmål (endast tillämpligt avseende Prestationsrätter)

För att Prestationsrätterna ska berättiga till full tilldelning av Aktierätter måste Bolaget uppnå två prestationsmål för perioden från och med Q2 2025 till och med Q1 2026 baserat på omsättning och EBITDA ("Prestationsmålen").

Om Prestationsmålen inte uppnås kommer antalet Aktierätter som en Deltagare kan tilldelas inom ramen för LTI 2023 för de Prestationsrätter som innehas av Deltagaren, gradvis att reduceras till noll, beroende på i vilken utsträckning Prestationsmålen uppnås. De två nivåer som mäts är "Entry" och "Target", medan en Prestationsrätt inte ger rätt till någon tilldelning om prestationen faller under Entry-nivån och den kommer att ge rätt till full tilldelning om Target-nivån uppnås eller överskrids, med linjär tilldelning mellan dem.

Övriga villkor

För Matchningsrätterna och Prestationsrätterna gäller i övrigt följande villkor.

Vinsten per tilldelad Matchningsrätt och Prestationsrätt är begränsad till ett maximalt belopp motsvarande en värdeökning om 400 procent av Midsummer AB:s aktiekurs.[1] För det fall vinsten överstiger denna gräns ska en justering ske genom omräkning nedåt i motsvarande utsträckning av det antal Aktierätter deltagaren kommer att erhålla per Matchningsrätt och Prestationsrätt.

Deltagare har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Matchningsrätterna och Prestationsrätterna, eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Matchningsrätterna och Prestationsrätterna, under Intjänandeperioden.

Utformning och hantering

Styrelsen ansvarar för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2023, samt de detaljerade villkor som ska gälla mellan Bolaget och deltagaren i programmet, inom ramen för de villkor och riktlinjer som anges häri. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att fastställa avvikande villkor för programmet avseende bland annat Intjänandeperiod och tilldelning i händelse av avslut av uppdrag under Intjänandeperioden under vissa förutsättningar. Styrelsen skall även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar.

Styrelsen ska i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av aktier eller, helt eller delvis, avsluta LTI 2023 i förtid utan kompensation till deltagarna om det sker betydande förändringar i Bolaget eller på marknaden.

Maximal storlek och utspädning

Maximalt antal Matchningsrätter och Prestationsrätter som kan utgå enligt LTI 2023 är 1 504 000.

Antalet aktier som omfattas av LTI 2023 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. Omräkning ska även kunna ske så att extraordinär vinstutdelning beaktas.

Maximalt antal Matchningsrätter och Prestationsrätter motsvarar en utspädning om cirka 1,89 procent av utestående aktier i Bolaget.

Sammanlagt kommer 1 976 556 teckningsoptioner att emitteras för att möjliggöra tilldelning enligt Matchnings- och Prestationsrätterna (1 504 000 teckningsoptioner) och för att säkra kostnader för LTI 2023 (472 556 teckningsoptioner), vilket motsvarar cirka 2,8 procent av utestående aktier i Bolaget.

Leverans- och säkringsåtgärder

För att säkerställa Bolagets förpliktelser enligt Matchningsrätterna och Prestationsrätterna föreslår styrelsen att Bolaget ska emittera och besluta om överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna (enligt punkt 8 b). Styrelsen föreslås äga rätt att, om nödvändigt för att säkra vissa kostnader, ingå så kallade swap-avtal med en tredje part (bl.a. en aktieägare eller ett finansiellt institut, i enlighet med punkt 8 b)).

Förslagets beredning

LTI 2023 har initierats av Bolagets styrelse och utarbetats i samråd med Advokatfirman Lindahl KB.

Punkt 8 b – Styrelsens förlag till beslut om leverans och säkringsåtgärder för LTI 2023

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av 1 976 556 teckningsoptioner (serie TO3) med rätt till teckning av nya aktier i bolaget, i huvudsak i enlighet med nedanstående förslag.

 1. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 79 062,24 kronor.
 2. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget.
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2023. Styrelsen förbehåller sig emellertid rätten att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2026.
 5. Teckningsoptionerna ska vid teckning av aktie ha en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, 0,04 kronor.
 6. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket.
 7. Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att omräknas enligt omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar implementera LTI 2023.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i LTI 2023

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2023 i enlighet med villkoren för LTI 2023.

Överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2023 och bemyndigande att ingå swap-avtal

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåter teckningsoptioner till en tredje part för att täcka kostnader för LTI 2023 samt att ingå swap-avtal med en tredje part.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptionsprogram 2023/2026

Styrelsen föreslår ett införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktören och vissa ledande befattningshavare i Midsummer AB-koncernen ("Bolaget") i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till Bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till anställda i koncernen till teckningsoptionernas marknadsvärde. Besluten under punkterna nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang.

Förslag till beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till vissa anställda

Skäl för styrelsens förslag om teckningsoptionsprogram 2023/2026

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att anställda i Bolagets koncern görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett sådant erbjudande förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med Bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Effekterna förstärks av att programmet genomförs på marknadsmässiga villkor där berörda personer tar del av kursökningar, men också tar en personlig risk genom att betala marknadsmässigt pris för teckningsoptionerna.

Överlåtelse och tilldelning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om överlåtelse av högst 1 990 000 teckningsoptioner till vissa anställda i enlighet med följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma enligt följande:

GruppKategoriDeltagareTeckningsoptioner
Grupp 1VD och vice VD2170 000
Grupp 2Koncernledningen11115 000
Grupp 3Övriga nyckelpersoner755 000

Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga teckningar har tillgodosetts upp till garantinivå enligt ovan, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare oberoende av kategori. Deltagare får dock maximalt tilldelas det dubbla antalet teckningsoptioner i förhållande till den garanterade tilldelningen. Emissionens högsta antal teckningsoptioner får inte överskridas.

Om inte alla deltagare som önskar teckna maximalt antal teckningsoptioner kan tilldelas dessa, ska de återstående teckningsoptionerna tilldelas dessa deltagare pro rata i förhållande till respektive deltagares garanterade antal teckningsoptioner, dock högst upp till den maximala tilldelningen. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Tilldelning är villkorad av att tecknaren, vid tidpunkten för tilldelning, är anställd eller anlitad av koncernen och vid sådan tidpunkt ej sagt upp sig eller blivit uppsagd från anställningen/uppdraget samt ingått ett avtal med Bolaget som ger Bolaget förköpsrätt samt rätt att återköpa teckningsoptionerna under vissa förutsättningar.

Programmets kostnad och utspädning

I och med att teckningsoptionerna ska emitteras till medarbetare på marknadsmässiga villkor kommer inte några kostnader för sociala avgifter att belasta Bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet har därmed inte heller någon påverkan på viktiga nyckeltal.

Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av optionerna innebära en utspädning om högst cirka 2,79 procent.

Förslagets beredning

Förslaget till stämman har beretts av styrelsens tillsammans med Advokatfirman Lindahl KB och BDO AB.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner enligt följande.

 1. Bolaget ska emittera högst 1 990 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 79 600 kronor.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till de anställda i enlighet med punkt A ovan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar genomföra ett incitamentsprogram för anställda i koncernen.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2023. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. För teckningsoptionerna gäller särskilda teckningsoptionsvillkor. Av optionsvillkoren framgår bl.a. följande villkor.
  1. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 8 kronor.
  2. Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering på sätt som framgår av optionsvillkoren. Omräkning kan också ske när aktieteckning sker med stöd av den s.k. Nettostrike-formeln.
  3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om fem månader som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2026. För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon sådan kvartalsrapport före den 1 juni 2026, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 juni 2026 till och med den 1 oktober 2026.
  4. Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkterna 8 och 9 fordras att förslaget biträds av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Stockholm i mars 2023
Midsummer AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Se midsummer.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Midsummer AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Midsummer AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Midsummer AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Midsummer AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Midsummer AB uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Midsummer AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

[1] Per den 17 mars 2023, då Bolagets aktiekurs var 6,5 kronor.

Bifogade filer

Extra bolagsstämma i Midsummer (application/pdf)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!