Beslut vid extra bolagsstämma i Midsummer AB (publ): klart med nyemission på drygt 20 miljoner kronor till turkiska Murel

Vid extra bolagsstämma i Midsummer AB (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) den 24 januari 2023 fattades följande beslut. Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på Midsummers hemsida, midsummer.se.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 22 december 2022 om en riktad nyemission av 1 658 536 aktier till Murel Investment Construction Co. genom Murel Energy Generation Co. varigenom aktiekapitalet ökar med 66 341,44 kronor. Murel Energy Generation Co. erlägger cirka 20,4 miljoner kronor för aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av konvertibler
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till årsstämman 2023, besluta om riktad emission av konvertibler. Konvertibellånet ska högst uppgå till ett nominellt belopp om 300 miljoner kronor (före transaktionskostnader) och rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen vid full konvertering.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av bolagets registrerade aktiekapital och totala röstetal vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i bolagsordningen justera gränserna för lägsta och högsta aktiekapital till 2 700 000 kronor respektive 10 800 000 kronor, samt gränserna för lägsta och högsta antalet aktier till 67 500 000 respektive 270 000 000. Vidare infördes genom ändring av bolagsordningen möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning samt möjlighet att, utöver på Bolagets sätesort, hålla bolagsstämma i Järfälla.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven innehåller information om
midsummer och solel i allmänhet

Till toppen

Hör av dig

+46 (0) 8-525 096 10
Öppettider växel:
Måndag-fredag 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Följ oss

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!