Bolagsstyrning

Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämman 2023-01-24.

§1 Företagsnamn
Bolagets firma är Midsummer AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av alternativa energikällor samt övrig teknikutveckling inom energibranschen samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 700 000 kr och högst 1O 800 000 kr.

§5 Antal aktier
Bolaget ska ha lägst 67 500 000 och högst 270 000 000 aktier.

§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.

§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordning, ska ske senast tre veckor före bolagsstämman.

§10 Bolagsstämma  
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. Val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer, revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer, revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
 11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


§12 Fullmaktsinsamling och poströstning 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§13 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas på den ort styrelsen har sitt säte eller i Järfälla.

§14 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) värdepapperscentraler om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelse

Chairman

Robert Sjöström – styrelsemedlem sedan 2023, styrelseordförande sedan 2023

ORDFÖRANDE, F. 1964

Robert Sjöström har i över ett decennium innehaft ledande poster på det ledande globala konsumentföretaget inom hälsa och hygien Essity, samt tidigare SCA. Som medlem av Essitys ledningsgrupp har han varit bl a President Global Operational Services and CIO samt Senior Vice President and head of group Strategy & Business Development, CIO, M&A and Global Services. Essity bildades ur SCA år 2017 och omsätter 156 miljarder kronor (2022). Det är ett av Sveriges 20 största börsföretag. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

 

Jan Lombach – styrelsemedlem sedan 2006

LEDAMOT, F. 1955

Jan Lombach är advokat och verksam inom riskkapitalbranschen. Han har bland annat varit delägare i Advokatfirman Vinge KB mellan åren 1993 och 2008, internationell partner i advokatfirman White & Case LLP mellan åren 2008 och 2012 och bedriver nu egen verksamhet. Övriga styrelseuppdrag utgörs bl.a. av styrelseordförande i Cliens Kapitalförvaltning AB och styrelseledamot i Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Jan Lombach har en jur. kand. och studier i national- och företagsekonomi från Uppsala Universitet och Harvard University. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen 

Board Member

Mr. Philip Gao – styrelsemedlem sedan 2015

LEDAMOT, F. 1990

Philip Gao är VD på Sunflare Solar Co. i Kalifornien med ansvar för försäljningen på den amerikanska marknaden. Philip har en kandidatexamen i ekonomi och miljövetenskap från University of California, Santa Cruz. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

 

Board Member

Christel Prinsén – styrelsemedlem sedan 2023

LEDAMOT, F. 1974

Christel Prinsén har över 20 års global expertis inom taktisk inköpsplanering, projektledning, marknadsanalys, förhandlingsledning och strategiskt inköp. Hon har tidigare arbetat med affärsutveckling och projektledning på Capgemini och SKF. Christel har utsetts till ”Sveriges bästa förhandlare” av branschorganisationen SILF. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

 

Board Member

Lars-Ola Lundkvist – styrelsemedlem sedan 2022

LEDAMOT, F. 1961

Lars-Ola Lundkvist är en internationell företagsledare med fokus på teknikföretag. Nuvarande och tidigare styrelse- och ledningsuppdrag inkluderar Lagercrantz Group, Kraftpojkarna AB, Deva Group, Beijer Electronics Group, Automation Region och ABB. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

 

Board Member

Mikael Nicander styrelsemedlem sedan 2023

LEDAMOT, F. 1970

Mikael Nicander har över 25 års erfarenhet av att bygga och leda fastighetskoncerner. Han är vice VD för Stenhus Fastigheter och var innan dess VD för Stendörren Fastigheter (publ). Tidigare befattningar inkluderar chefspositioner på Kvalitena, Lantmännen Fastigheter, P10 Vasallen och DHL Express. Oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Se aktuellt aktieinnehav för styrelsen

Ledning

Sven Lindström, VD

Sven Lindström är en av grundarna till Midsummer och har tidigare erfarenhet från CD/DVD industrin, bl.a. som dotterbolagschef för M2 America Corp vilket var M2 Engineering ABs helägda amerikanska dotterbolag. Tidigare var han produktchef för deras inspelningsbara CD- och DVD-format. Dessförinnan även verksam på Mannesmann VDO AG i Frankfurt och IBM Svenska AB i Järfälla. Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, internationell med japansk inriktning från Linköpings Tekniska Högskola.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Eric Jaremalm, Vice VD

Eric Jaremalm är en av grundarna av Midsummer och är ansvarig bland annat för frågor som rör bolagets expansion och strategier, prognoser och scenarier, viktiga kundrelationer, generell finansiering och investeringar. Tidigare erfarenhet från bl.a. Micronic Japan KK med ansvar för forsknings- och utvecklingssamarbetet med japanska halvledartillverkare och som projektledare för installation och produktionsstart av utrustning för tillverkning av halvledare i Japan.

Eric Jaremalm, som var klasskompis till Sven Lindström, har samma Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, internationell med japansk inriktning från Linköpings Tekniska Högskola. Dessutom har Eric studerat två år i Japan vid Meiji University i Tokyo och Nanzan University, Nagoya. Eric Jaremalm talar japanska.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

CFO

Åsa Jynnesjö, Finanschef

Åsa Jynnesjö är Midsummers finanschef sedan 2022. Hon har jobbat som finanschef i över tio år, senast för Automile AB (elektronisk körjournal och fleet management) och dessförinnan för Nordenta (dentaldepå). Utöver det har Åsa en bakgrund som revisor på PwC där hon jobbade i drygt sex år. Hon har examina inom både ekonomi och handelsrätt från Uppsala universitet.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Klara Takei, Forsknings- och utvecklingschef

Klara Takei är chef för forskning och utveckling på Midsummer och ansvarig för utveckling av solceller och moduler, samt ingående material. Hon har tidigare arbetat inom glasindustrin samt med eget konstglas, bland annat på Hadeland Glassverk i Norge och ett flertal mindre studiohyttor i Norden och Storbritannien. Efter att ha sadlat om till ingenjör har Klara varit på Midsummer sedan 2014.

Klara Takei har en civilingenjörsexamen i materialdesign från KTH med master inom hållbar energiteknik, samt en yrkesexamen från Riksglasskolan i Orrefors.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Alex Witt, Verksamhetschef

Alex Witt har arbetat på Midsummer sedan 2010 som produktionschef, mjukvaruchef och nu som verksamhetschef. Efter studierna arbetade Alex på Micronic Laser System (nu kallat Mycronic) i Täby. På Micronic arbetade han i 8 år där han bl.a installerade maskiner ut hos kund, arbetade som serviceingenjör och som projektledare. Micronic tillverkade stora laserritare för produktion av fotomasker som användes vid tillverkning av platta bildskärmar. Alex har även arbetat som konstruktör/projektledare för Trancel (nu kallat Restatic Trancel) i Frölunda, Göteborg. Trancel tillverkar maskiner för pappersindustrin och installationerna var vanligtvis stora anläggningar med olika stationer med bandtransportörer mellan stationerna där anläggningen kunde vara mer än 100 meter långa. Alex har en civilingenjörsexamen i Maskinteknik ifrån KTH Stockholm med inriktning datorstöd för konstruktion och tillverkning.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Maria Huttunen, Konstruktionschef

Maria Huttunen är sedan 2016 konstruktionschef på Midsummer och ansvarar över konstruktionsavdelningens hårdvaruutveckling. Hon började på Midsummer 2010 som Junior maskinkonstruktör efter avslutat examensarbete om återvinningsbarhet av material hos Bombardier Transportation i Västerås.

Maria har en civilingenjörsexamen i Design och produktutveckling från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Torbjörn Andersson, Installationschef

Torbjörn Andersson har arbetat på Midsummer sedan 2017 med fokus på DUO-maskinerna och processutveckling. Innan Torbjörn började på Midsummer har han bland annat varit projektledare och teknikutvecklare på Techmarket Sweden AB. Torbjörn har en examen från Kemiteknikprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning mot energi- och miljöteknik. Han har också bedrivit språk- och ingenjörsstudier vid Tsinghua University i Peking samt har en examen i företagsekonomi och ledarskap från Blekinge Tekniska Högskola.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Head of Business Development

Erik Olsson, Chef för företagsutveckling

Erik Olsson är chef för företagsutveckling och arbetar med företagets strategi, affärsutveckling samt public affairs. Erik har följt Midsummer sedan starten, var styrelseledamot 2007-2011 och i sin nuvarande roll sedan 2022. Han har tidigare jobbat med affärsutveckling, kommersialisering och finansiering inom området energi och miljöteknologi. Tidigare uppdragsgivare är Tekniska verken i Linköping, Sol Voltaics, Energimyndigheten samt ett flertal startupbolag som Bond Technologies och Universitets holding (Innovationssystemet). Erik har en Masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg samt en M.B.A. från Hult International Business School i San Francisco.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Johan Oliv, Teknisk chef solpaneler

Johan Oliv har arbetat på Midsummer sedan 2007 som projektledare, processchef och nu som teknisk chef. Han har under åren varit delaktig i bl a processutveckling av Midsummers tunnfilmssolcell och utvecklingen av den flexibla solpanelen. Innan Johan började sin anställning på Midsummer arbetade han fem år på Micronic Laser System (numera Mycronic) i Täby, där han bl a var projektledare för installation och produktionsstart av utrustning för tillverkning av halvledare i Asien. Johan Oliv har en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik med inriktning Materialvetenskap från Uppsala universitet.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Marketing Manager

Anders Thun, Marknadschef

Anders Thun är Midsummers marknadschef sedan 2022. Han kommer närmast från reservdelsbranschen för personbilar och har tidigare haft flera internationella tjänster inom marknadsföring på Saab Automobile AB. Anders har även arbetat med kommunikation vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har studerat vid Göteborgs Universitet och Högskolan Väst, bl a medie-, och kommunikationsvetenskap, internationella relationer, konfliktlösning och företagsekonomi.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Head of Communications

Peter Karaszi, Kommunikationschef

Peter Karaszi har arbetat med Midsummers kommunikation sedan 2013 och är företagets kommunikationschef sedan 2021. Han har över 30 års erfarenhet av PR- och IR-arbete från bl a Prime Weber Shandwick och ett flertal noterade och onoterade teknikföretag. Han har skrivit sex böcker om PR och kommunikation. Peter är civilekonom från Handelshögskolan.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

HR-Manager

Alexander Sjöberg, HR-Chef

Alexander Sjöberg är Midsummers HR-Chef sedan 2023. Han har varit yrkesverksam inom HR & management i över tio år. Senast som HR-Chef för ett internationellt byggbolag samt drivit egen konsultverksamhet med uppdrag fokuserat på organisering, nyetablering och uppskalning. Alexander har en personalvetarexamen från Örebro Universitet med inriktning organisationsutveckling och arbetsrätt.

Se aktuellt aktieinnehav för ledningen

Insynspersoner

I bolaget finns följande insynspersoner (PDMR):

Robert Sjöström, styrelseordförande
Jan Lombach, styrelsemedlem
Philip Gao, styrelsemedlem
Christel Prinsén, styrelsemedlem
Lars-Ola Lundkvist, styrelsemedlem
Mikael Nicander, styrelsemedlem
Sven Lindström, VD
Eric Jaremalm, Vice VD
Åsa Jynnesjö, Finanschef
Klara Takei, Forsknings- och utvecklingschef
Alex Witt, Verksamhetschef
Maria Huttunen, Konstruktionschef
Torbjörn Andersson, Installationschef
Erik Olsson, Chef för företagsutveckling

Revisor

KPMG AB har varit Midsummer ABs revisorer under åren 2007-2021.

KPMG AB omvaldes till revisionsbolag i Midsummer AB under årsstämman 2021 för tiden till nästa årsstämma 2022.

KPMG AB har utsett Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor. Beslutet var enhälligt.

KPMG AB, Vasagatan 16, P.O.Box, 382 | SE-111 20 | Stockholm

Valberedning

Valberedningens ledamöter inför Midsummers årsstämma den 7 juni 2023 är:

Emanuel Hjertzén, utsedd av aktieägare som är anställda i Midsummer
Jan Johansson, styrelseordförande och adjungerad ledamot
Philip Gao, representant för eget och närståendes innehav
Hans Waldaeus, utsedd av H. Waldaeus AB
Mats Hellström, utsedd av Nordea fonder
Jan Lombach, representant för eget innehav

Riktlinjer för valberedning efter fastställande av årsstämman:

 1. bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fem till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse ledamot. Namnen på de fem ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, men ej vara styrelseledamot i bolaget. Styrelsens ordförande skall, om denne inte tillhör de röstmässigt fem största ägarna, adjungeras till valberedningen;

 2. valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i september året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fem till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning eller (iii) är närstående personer enligt definitionen i marknadsmissbruksförordningen eller ingår i samma koncern eller (iv) är anställda eller uppdragstagare i bolaget. Styrelsens ordförande ansvarar för att kalla till valberedningens konstituerande möte;

 3. om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna skall efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse ledamöter.

  Aktieägare som tillkommit bland de fem största ägarna senare än två månader före årsstämman skall i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en person som adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett, samt att;

 4. valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  a) förslag till stämmoordförande,
  b) förslag till styrelse,
  c) förslag till styrelseordförande,
  d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  e) förslag till revisorer,
  f) förslag till arvode för bolagets revisorer och
  g) i förekommande fall, förslag till revidering av principer för utseende av valberedning

 5. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Midsummer AB (publ)
Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Eller per e-post till: valberedningen@midsummer.se

Bolagsstämmor

Årsstämma

Midsummers årstämma 2021 ägde rum tisdagen den 7 juni 2022.

Kommuniké från Midsummers årsstämma 2022

Pressmeddelande_kommuniké från Midsummer ABs årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma i Midsummer AB 2022

Kallelse till årsstämma i Midsummer AB 2022

Fullmakt för bolagsstämma 2022

Fullmakt för bolagsstämma 2022

Formulär för poströstning 2022

Formulär för poströstning 2022

Kallelse till årsstämma i Midsummer AB 2022

Kallelse till årsstämma i Midsummer AB 2020

Fullmakt för bolagsstämma 2022

Fullmakt för bolagsstämma 2020

Formulär för poströstning 2022

Formulär för poströstning 2020

Extra bolagsstämma 2020

 

Extra bolagsstämma i Midsummer hölls i Kista den 15 oktober 2020.

Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande_kallelse till extra bolagsstämma 2020

Formulär för poströstning och anmälan

Formulär för poströstning och anmälan

Fullmaktsformulär

Fullmaktsformulär

Revisorns yttrande

Revisorns yttrande 13_6_14_8

Styrelsens beslut av företrädesemission av units

Styrelsens beslut av företrädesemission av units

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsens redogörelse

Styrelsens redogörelse 13_6_14_8

Optionsvillkor

Optionsvillkor

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!