Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma 2021

Den svenska tillverkaren av solcellstak Midsummer höll sin årsstämma den 4 juni. Stämman beslutade att välja fyra nya styrelseledamöter, inklusive en ny styrelseordförande.

Midsummer fokuserar i allt högre grad på konsumentmarknaden för solcellstak med egna svensktillverkade och miljövänliga produkter och stämman beslutade att utöka styrelsen med fyra nya namn som har djup kunskap och lång erfarenhet av arbete med marknadsföring, varumärkesbyggande och försäljning.

Stämman beslutade dessutom att utöka antalet styrelseledamöter från fem till sex.

De fyra nya ledamöter som invaldes är:

Jan Johansson är ny styrelseordförande. Han är f d VD för bl a SCA och Boliden.

Lisa Pers-Ohlsén är ny styrelseledamot. Hon är f d marknadschef för bl a Rusta och Comfort-kedjan.

Claes Hofmann är ny styrelseledamot. Han är styrelseordförande i Kjellander Sjöberg Arkitektkontor AB och f.d VD för bl a Sundvalls Byggnads AB.

Johan Magnusson är ny styrelseledamot. Han är VD och koncernchef för Kährs Group.

Styrelseledamöterna Phil Gao och Jan Lombach omvaldes medan Sven Lindström, Liang Gao och Eva Kristensson avböjde omval.

I övrigt fattade Midsummers stämma följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2020 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Ett årligt arvode om 400 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till oberoende styrelseledamöter för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedning enligt de förslag som framgick av kallelsen.

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-mail: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Sign up for our newsletter

The newsletters contain information about
Midsummer and solar energy in general

To the top

Products
Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Måndag-fredag 08.00-17.00
roofs@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Campaign

Roof material SEK 0 *

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!