Kommuniké från Midsummer ABs (publ) årsstämma 2020

Vid Midsummer ABs (publ) årsstämma den 4 juni 2020 fattades följande beslut:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2019 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning.

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Ett årligt arvode om 300 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till oberoende styrelseledamöter för verksamhetsåret 2020, samt med 300 000 kr till ordföranden Jan Lombach och 150 000 till styrelseledamoten Eva Kristensson för verksamhetsåret 2019.

Styrelseordförande Jan Lombach och styrelseledamöterna Sven Lindström, Liang Gao, Philip Gao och Eva Kristensson omvaldes.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor, samt att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för valberedning enligt de förslag som framgick av kallelsen.

Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som framgick i kallelsen bifölls med erforderlig majoritet.

4 juni 2020

Bifogade filer

Kommuniké från Midsummer ABs årsstämma 2020 (application/pdf)

Sign up for our newsletter

The newsletters contain information about
Midsummer and solar energy in general

To the top

Products
Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Måndag-fredag 08.00-17.00
roofs@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Campaign

Roof material SEK 0 *

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!