Midsummers ledning och större aktieägare kommunicerar sin avsikt att teckna aktier i pågående lösen av teckningsoptioner

Ett flertal av Midsummers större privata aktieägare samt företagets ledningsgrupp har tillkännagivit sina avsikter att förvärva aktier i företagets pågående optionslösen som löper mellan 1 och 30 november. Två teckningsoptioner ger rätt att förvärva en aktie i Midsummer för 15,20 kronor under perioden 1 till och med 30 november.

Styrelseledamoten Jan Lombach har direkt och indirekt via Gurtenfry AB fullt ut nyttjat sin rätt att teckna nya aktier i Midsummer. Han äger direkt och indirekt cirka 5,1 procent av aktiekapitalet i Midsummer. Därmed har hans privata aktieinnehav ökat med 105 425 aktier och Gurtenfry ABs med 524 570 aktier, totalt en ökning med 629 995 aktier.

Även H. Waldaeus AB avser att fullt ut förvärva aktier för sina teckningsoptioner samt för teckningsoptioner bolaget förvärvat från Cidro Förvaltning AB. Det rör sig om en ökning med sammanlagt 3 158 507 aktier i pågående optionslösen. H. Waldaeus AB blir därmed näst störste ägargrupp i Midsummer. Därtill åtar sig Monitor International AB och dess ägare Jörgen Persson att förvärva 405 100 respektive 214 735 nya aktier. Precima Production ABs ägare Sture Wikman tecknar 133 339 aktier.

Midsummers ledningsgrupp och andra nyckelpersoner har tillkännagivit samma avsikt, bl a VD Sven Lindström och vice VD Eric Jaremalm som båda tillkännagivit att man avser att fullt ut förvärva aktier för sina teckningsoptioner. För hela bolagets ledning och nyckelpersoner rör det sig om inalles 121 610 aktier.

Sammantaget betyder dessa åtaganden som ovan nämna aktieägare gjort, att Midsummer tillförs ca 71 miljoner kronor i emissionen.

VILLKOR FÖR FÖRVÄRV AV AKTIER MED TECKNINGSOPTIONER

I samband med den publika nyemission som Midsummer AB (publ) (“Midsummer” eller “Bolaget”) genomförde under perioden oktober/november 2020 utgavs 28 269 192 teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner TO1 teckna en (1) ny aktie i Midsummer under perioden 1-30 november 2021 till kursen 15,20 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Midsummer att tillföras cirka 215 MSEK före emissionskostnader.

Viktiga datum
Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 30 november 2021. Teckningsoptionerna som inte nyttjats före den 30 november 2021 förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 26 november 2021.

Information och instruktioner för teckning

Nyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO1 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 30 november 2021 då olika förvaltare har olika handläggningstider. Noteras bör att förvaltare kan ha tidigare datum för senaste besked om ställningstagande till nyttjande av teckningsoptionerna.

Nyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO1 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen samt göra motsvarande samtida betalning, så att både anmälningssedel och betalning är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 30 november 2021 kl. 17.00. Om anmälningssedel eller betalning ej är emissionsinsitutet tillhanda per detta datum kan inte Bolaget garantera innehavarens möjlighet att lösa in sina optioner.

Anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets och Aktieinvests respektive hemsidor (midsummer.se, www.aktieinvest.se).

Handel med TO1
Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner kan sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna med ISIN SE0014957593 handlas under kortnamn MIDS TO 1 fram till och med den 26 november 2021. Teckningsoptioner som inte nyttjas före den 30 november 2021 eller säljs före den 26 november 2021 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier
Utfallet av lösen av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att publiceras via pressmeddelande omkring den 3 december 2021. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå så som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie stamaktier i Midsummer. De nya stamaktierna tas i samband med denna växling upp för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Antal teckningsoptioner, aktiekapital och utspädning
Antal teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 28 269 192. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Midsummer att tillföras cirka 215 MSEK före emissionskostnader. Antal utestående aktier i Bolaget före inlösen av TO 1 uppgår till 59 171 392 och vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 14 134 596 till 73 305 988 och aktiekapitalet öka med 565 383,84 SEK till 2 932 239,52 SEK. Detta medför en utspädningseffekt om cirka 19 procent baserat på antalet aktier i Midsummer efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna
Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO1 återfinns i de fullständiga optionsvillkoren som finns tillgängliga via Bolagets samt Aktieinvests respektive hemsidor (midsummer.se, www.aktieinvest.se).

Rådgivare 
G&W Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med transaktionen.

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor
Om du har dina teckningsoptioner i en depå hos en förvaltare (t.ex. bank eller fondkommissionär) ska du i första hand kontakta din förvaltare vid eventuella frågor.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade kan du vid frågor kontakta din bank eller:

Aktieinvest FK AB
Tel: 08-506 517 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Midsummer AB (publ)
Eric Jaremalm
Finanschef, Midsummer
E-post: eric.jaremalm@midsummer.se

G&W Fondkommission
Tel: 08-503 000 50
E-post: info@gwkapital.se

Länk till bilder och annat pressmaterial: Press – Midsummer.

Kontaktperson:
Peter Karaszi
Kommunikationschef, Midsummer
E-post: peter.karaszi@midsummer.se
Telefon: 070-341 46 53

Om Midsummer
Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. Se midsummer.se

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!