Midsummers företrädesemission övertecknad och styrelsen beslutar om riktad emission av Units till garanter och finansiell rådgivare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Midsummer AB:s (publ), (”Midsummer” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) övertecknades. Genom Företrädesemissionen tillförs Midsummer cirka 253,5 MSEK före emissionskostnader. I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts samt avtal med den finansiella rådgivaren G&W Fondkommission, och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av Units till garanter och den finansiella rådgivaren i Företrädesemissionen.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 24 144 425 Units med teckningskurs 10,50 SEK, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1, visar att 23 646 576 Units, motsvarande cirka 97,9 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 497 849 Units utan stöd av uniträtter, motsvarande 2,1 procent av Företrädesemissionen. Således kommer inga garantiåtaganden behöva tas i anspråk.

Midsummers VD Sven Lindström kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med det stora intresset för att delta i emissionen från såväl nya som befintliga aktieägare. Nettolikviden från den genomförda emissionen ger Midsummer de finansiella resurser som krävs för att skala upp produktionskapaciteten för att möta den starkt ökade efterfrågan på våra byggnadsintegrerade solpaneler och etablera oss på nya marknader.

De som har tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 16 oktober 2020. Besked om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota, vilken förväntas distribueras den 10 november 2020, och likvid skall erläggas enligt instruktioner på densamma. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen har garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, rätt att erhålla del av garantiersättning i form av nyemitterade Units i Bolaget och finansiell rådgivare har rätt att erhålla del av arvode i form av nyemitterade Units i Bolaget.

Styrelsen har med anledning av detta, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 15 oktober 2020, beslutat om en riktad emission av totalt 1 224 767 Units, bestående av 1 224 767 aktier och 1 224 767 teckningsoptioner serie TO1. Det sammanlagda antalet Units som emitteras som ersättning för lämnade garantier uppgår till 1 034 291 Units och som ersättning till den finansiella rådgivaren uppgår till 190 476 Units. Teckningskursen har fastställts till 10,50 SEK per Unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Genom den riktade emissionen erlägger Bolaget således ett arvode till garanter och finansiell rådgivare om sammanlagt 12 860 053,50 SEK.

Sammanlagt medför Företrädesemissionen samt den riktade emissionen avseende ersättning till garanterna och den finansiella rådgivaren att Midsummers aktiekapital ökar med 1 014 767,68 SEK till 2 366 855,68 SEK och antalet aktier ökar med 25 369 192 aktier till 59 171 392 aktier.

Totalt kommer 28 269 192 teckningsoptioner av serie TO1 att vara utestående efter Företrädesemissionen, den riktade emissionen avseende ersättning till garanterna och den finansiella rådgivaren, samt den riktade emission av Units som genomfördes under september 2020. Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 14 134 596 och aktiekapitalet öka med högst 565 383,84 SEK.

Smärre justeringar avseende ovan kan tillkomma i samband med den slutliga registreringen hos Bolagsverket.

Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market tills Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen, varefter avslut i handeln kommer att meddelas genom marknadsmeddelande. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring den 17 november 2020, varefter leverans av nya aktier och teckningsoptioner kommer att ske. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna TO1 kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Midsummer i samband med Nyemissionerna. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionerna. Aktieinvest FK AB har utsetts till emissionsinstitut.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post:
helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 76 789 77 78

Om Midsummer
Midsummer är en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV).

Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion och via kontraktstillverkare. Med Midsummer Solar Roofs produkter Midsummer SLIM, Midsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak.

Midsummers tillverkningsprocess för solceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler. Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtering av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth MarketCertified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se. För mer information, vänligen besök: midsummer.se

 

Viktig information
 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Midsummer kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolaget aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bifogade filer

Release (application/pdf)

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!