Midsummer ABs bokslutskommuniké 2020

Midsummer AB (publ) presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2020. Nettoomsättningen för koncernen 2020 uppgick till 72,0 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -74,5 miljoner kronor. Bolaget har under det fjärde kvartalet tillförts 253,5 miljoner kronor i en övertecknad företrädesemission. Åtgärder för att hantera omvärldsläget har vidtagits och Bolaget kan idag genomföra acceptanstester för maskiner på distans. Detta har minskat avtalstillgångarna under det fjärde kvartalet.

Perioden i sammandrag

Fjärde kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 966 TSEK (28 837 TSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -33 370 TSEK (-16 015 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,82 SEK/aktie (-0,68 SEK/aktie)

Helåret 2020

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 71 954 TSEK (184 467 TSEK).
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -74 487 TSEK (-23 096 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -2,65 SEK/aktie (-1,30 SEK/aktie)
 

Midsummers VD Sven Lindström kommenterar:
 

”Midsummer avslutar 2020 med ett kvartal som präglats av en god orderutveckling av våra solpaneler. Vi har under ett utmanande år med stora omställningar lyckats öka vår affär mot både privata och kommersiella kunder tack vare attraktiva produkter samt fokuserade insatser. Nuvarande restriktioner och nedstängningar påverkar dock delar av Midsummers affär och resultatet för helåret är väntat. Tack vare att vi nu utvecklat ett sätt för slutgodkännande av maskiner utan fysisk närvaro har Midsummer kunnat sänka avtalstillgångarna under det fjärde kvartalet. Det arbetet kommer att fortsätta även under 2021.

Midsummer accelererar den gröna omställningen
Varje dag väljer människor och bolag att bli en del av den gröna omställningen. Midsummer erbjuder produkter och produktionssystem som gör detta enklare, snyggare och med mindre
co-avtryck än konkurrerande bolag och teknologier. Vår historia sträcker sig från tillverkning av CD-skivor till utveckling av produktionssystem för tunnfilmssolceller och försäljning av integrerade solcellstak. Midsummers solpaneler är energieffektiva och lämpar sig såväl för stora industritakmed viktbegränsning som för privatbostäder där utseendet är av stor vikt. Vi ser en ständigt växande marknad där våra produkter har en fördelaktig och unik positionering. Vår ambition sträcker sig bort-om försäljning av solpaneler, och vi avser sprida Midsummers teknologi genom försäljning av pro­duktionsutrustning för att verkligt accelerera omställningen till ren energi. Accelerationen sker genom att allt fler får tillgång till attraktiva, tunna och lätta solpaneler direkt från oss eller genom köpare av Midsummers tillverkningsutrustning.

Enorm marknadspotential
Marknaden för solpaneler har en enorm potential. Bara den europeiska marknaden har en ackumul­erad potential på över 73 GW från 2020 till 2023. En stor del av den marknaden blir svår för traditionella solpaneler att konkurrera om, då många stora kommersiella byggnader i södra Europa är belagda med viktbegränsningar som gör det omöjligt att installera kiselpaneler med glas och aluminiumram. Det senaste årets förändringsarbete och investeringar har varit viktiga för att ta Midsummers sol-paneler till marknaden. För fortsatt realisering av våra ambitioner har vi förstärkt vår finansiella ställn­ing genom en övertecknad nyemission om 253,5 miljoner kronor. Viktigt blir expansionen av produktions-kapaciteten, som möjliggör tillverkning och försäljning av Midsummers solpaneler på den europeiska marknaden.

Tillverkningsutrustning och forskningssystem för hela världen
Vi bygger marknaden för tunnfilmssolceller med minimala co-avtryck tillsammans med våra pro­duktionssystemskunder. Midsummer fortsätter hantera de negativa effekterna av omvärldsläget och under slutet av året tog vi fram en metod för kunder att godkänna systemen för våra maskiner via videolänk. Detta resulterade i en leverans till Ryssland under det första kvartalet 2021 och påvisar hur Midsummer kontinuerligt arbetar för att stärka upp affären.

Något som gjort oss speciellt stolta i år är resultatet av den prestigefyllda upphandlingen av ett
forskningssystem till University of New South Wales, Sydney, Australien. UNSW har haft världsrekor­det i verkningsgrad på solceller under flera decennier och de har nu valt att gå vidare med sin forskning på en plattform levererad av Midsummer. Vår teknik har även under det gångna kvartalet både vunnit utmärkelse för innovation och möjliggjort deltagande i intressant utvecklingsprojekt tillsammans med bland andra Scania.

Vårt förändringsarbete fortsätter med full kraft och vi fokuserar på att förse marknaden med framtidens tunnfilmssolpaneler samt nyckelfärdig tillverkningsutrustning.”Väsentliga händelser oktober – december 2020:

– Midsummer får in sin största solpanelsorder någonsin. Nära 800 paneler av modellen Midsummer BOLD
kommer installeras på en industrifastighet i Flen, motsvarande ca 158 kW på en yta av 1700 m2.

– Midsummer köper en fabrikslokal i södra Italien för att starta storskalig tillverkning av solpaneler.

Midsummer genomför en fullt garanterad nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen övertecknas och genom denna tillförs Midsummer 253,5 MSEK före emissionskostnader.

– Midsummer stärker närvaron på Iberiska halvön i samarbete med den ledande portugisiska lever­antören av takpappsprodukter, Imperalum. Midsum­mer kommer tillhandahålla integrerade solpaneler till kommersiella kunder i Spanien, Portugal och portugisisktalande länder i Afrika.

Midsummer vinner den prestigefyllda upphandlin­gen av ett forskningssystem, Midsummer-UNO, till University of New South Wales, Sydney. Systemet ska användas till att utveckla en ny innovativ typ av tandemsolcell.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet på Midsummers IR-sida under Finansiella Rapporter.

 

VIKTIG INFORMATION
Denna information är sådan information som Midsummer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:30 CET den 26 februari 2021.

 

Kontaktperson:
Helena Engelbrecht
Kommunikationschef, Midsummer
E-post:
helena.engelbrecht@midsummer.se
Telefon: +46 76 789 77 78

Om Midsummer
Midsummer utvecklar och säljer solpaneler direkt till slutmarknaden från egen produktion. Med produkterna Midsummer SLIMMidsummer WAVE och Midsummer BOLD får kunden lätta, tunna och diskreta solpaneler som ger ett estetiskt tilltalande solcellstak, med ett 90 % mindre koldioxidavtryck jämfört med konventionella solpaneler.

Midsummer är även en ledande svensk utvecklare och leverantör av avancerade lösningar för produktion och installation av slitstarka och böjbara CIGS-solceller. Företagets erbjudande inkluderar utrustning för kostnadseffektiv tillverkning av tunnfilmssolceller samt byggnadsintegrerade solceller (BIPV). Det unika DUO-systemet har tagit positionen som det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen.

Midsummers teknik bygger på en snabb process för produktion av slitstarka, böjbara CIGS-solceller med sputtring av alla lager i solcellen i en obruten vakuumkedja. Bolagets aktie (MIDS) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. 
Certified Adviser är G&W Fondkommission, tel: 08-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.seFör mer information, vänligen besök: midsummer.se

Bifogade filer

Midsummer ABs Bokslutskommuniké 2020 (application/pdf)

Sven Lindström, VD, Midsummer (image/jpeg)

Back to the top

Get in touch

+46 (0) 8-525 096 10
Opening hours:
Monday-Friday 08.00-17.00
kundservice@midsummer.se

Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Organisationsnummer: 556665–7838

VAT nr: SE556665783801

Follow us

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!

Kampanj

Takmaterial 0 kr*

Uppgradera ditt tak med Midsummer SLIM eller Midsummer WAVE i samband med att du byter ditt tak så bjuder vi på takmaterialet!