Solenergiföretaget Midsummer offentliggör prospekt och ansöker om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North

18 May 2018

Styrelsen för Midsummer, en svensk snabbväxande och prisbelönt utvecklare och leverantör av avancerade lösningar inom solenergi, har beslutat att genomföra en nyemission på cirka 100 miljoner kronor samt ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North från den 21 juni 2018.
 
Midsummer är en världsledande utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta solceller. Midsummer presenterade nyligen ett rekordresultat för 2017. Intäkterna nära nog fördubblades till 132 miljoner kronor och EBITDA [1] blev 42 miljoner kronor.
 
Anledningen till den starkt ökade omsättningen och vinsten är flera nya ordrar från Asien för Midsummers patenterade system för produktion av tunna solfilmsceller, DUO, samt ett positivt mottagande av företagets nya affärskoncept byggnadsintegrerade solpaneler.
 
Midsummer har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North från och med den 21 juni 2018. Inför listningen genomför Midsummer en nyemission med teckningstid under perioden 21 maj till den 5 juni. Nyemissionen tillför bolaget cirka 100 miljoner kronor vid fullteckning. Midsummer har erhållit teckningsförbindelser från större investerare däribland Skandia Fonder, Nordea Fonder, Sensor Sverige Select och Ålandsbanken vilka uppgår till 85,7 miljoner kronor.
 
Bolaget avser att använda det tillförda kapitalet till att etablera en produktionslinje för ”Clix by Midsummer” plug & play plåttak med integrerade solceller, bygga ut produktionskapaciteten från cirka 10 till 40 maskiner per år samt till marknadsföring och förstärkt rörelsekapital.
 
Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige och omfattar högst 6 175 000 aktier till kurs 16,20 per aktie
  • Erbjudandet tillför bolaget upp till cirka 100 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader
  • I samband med genomförandet av Erbjudandet har större investerare lämnat teckningsåtagande om totalt 85,7 miljoner kronor

Viktiga datum:

  • Prospektet publiceras: 18 maj 2018
  • Anmälningsperiod: 21 maj – 5 juni 2018
  • Likviddag: omkring den 12 juni 2018
  • Preliminär första dag för handel: 21 juni 2018

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt och anmälningssedel finns tillgängliga på http://www.midsummer.se/ir/emission och www.gwkapital.se.
 
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Midsummer i samband med Erbjudandet och kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North. Nordnet Bank är Selling agent för Erbjudandet.
 
 
För bilder vänligen besök: http://midsummer.se/press/media-gallery
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Sven Lindström
VD, Midsummer
Epost:
Telefon: +46-8-525 09 610
 
Om Midsummer
Svenska Midsummer, grundat 2004, är en utvecklare och leverantör av produktionssystem för tillverkning av lätta, flexibla och robusta tunnfilmssolceller. Midsummer producerar även plåttak (Clix by Midsummer) med integrerade solceller och enkel installation. Huvudkontoret finns i Järfälla utanför Stockholm. Midsummer har ett långsiktigt partnerskap med Kalifornienbaserade Sunflare Inc, avseende etablering av produktionsanläggningar för solceller samt distribution av produkter med integrerade solceller i USA och Kina. Midsummer ansöker 2018 om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
För mer information, vänligen besök: www.midsummer.se
 
VIKTIG INFORMATION
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

[1] Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar