Bolagsstämmor

Kallelse till årsstämma i Midsummer AB 2018

Härmed kallas aktieägarna till årsstämma fredagen den 20 april 2018 kl. 18:00 i bolagets lokaler på Elektronikhöjden 6, i Järfälla.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande på stämman

3. Val av sekreterare på stämman

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Val av minst en justeringsman

7. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkning b) om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. a) Beslut om börsnotering b) Beslut om fondemission och split c) Beslut om ny bolagsordning d) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

12. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Styrelsen