Bolagsordning

Antagen vid årsstämman 2018
 
BOLAGSORDNING FÖR MIDSUMMER AB (0rg nr 556665-7838)
 
 
§1 Firma
Bolagets firma är Midsummer AB. Bolaget är publikt (publ).
 
§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
 
§3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att bedriva utveckling av alternativa energikällor samt övrig teknikutveckling inom energibranschen samt därmed förenlig verksamhet.
 
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kr och högst 3 600 000 kr.
 
§5 Antal aktier
Bolaget ska ha lägst 22 500 000 och högst 90 000 000 aktier.
 
§6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
 
§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.
 
Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
 
§8 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag.
 
§9 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma, som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordning, ska ske senast tre veckor före bolagsstämman.
 
§10 Bolagsstämma  
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
 
§11 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:
 
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer, revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer, revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
11. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 
§12 Avstämningsförbehåll 
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).